Algemene voorwaarden

1. Wettelijke vermeldingen

De verantwoordelijke uitgever van de website (www.papilocare.be)  is de vennootschap Mithra Pharmaceuticals NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 4000 Liège (Luik), rue St-Georges 5/6.

Contact: info@mithra.com / +32 4 349 28 22

Ondernemingsnummer: BTW BE 0466.526.646

2. Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de naleving van onderhavige voorwaarden.

Door deze website te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en die zonder voorbehoud te aanvaarden.

 1. Inhoud van de website en beperking van de aansprakelijkheid
 2. De website www.papilocare.be geeft een voorstelling van het product Papilocare, zijn positieve eigenschappen en het type kwetsuren en ziekten die dit product kan voorkomen en behandelen.

  De website is bestemd voor het grote publiek, en meer bepaald voor vrouwen, maar ook voor gezondheidswerkers. De op de website voorgestelde inhoud heeft een louter informatief en pedagogisch doel en moet toelaten het product Papilocare beter te begrijpen. De raadpleging van de website geldt niet als een medische consultatie noch als een uitleg die een gezondheidswerker zou kunnen geven. De raadpleging van de website vervangt evenmin een medische consultatie of een uitleg van een zorgprofessional. In geval van twijfel of vragen met betrekking tot een gezondheidsprobleem, raadpleeg dan onmiddellijk uw huisdokter of gynaecoloog voor een duidelijk medisch advies en een gepaste verzorging.

  De website www.papilocare.be verbindt zich ertoe informatie te verstrekken die op het ogenblik van de publicatie wetenschappelijk correct is. Mithra Pharmaceuticals NV stelt alles in het werk om deze informatie juist en actueel te houden, maar onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid voortvloeien uit het feit dat bepaalde informatie op deze website achterhaald of onvolledig is.

  Mithra Pharmaceuticals NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het bezoek of gebruik van deze website en wijst elke aansprakelijkheid af in geval van storingen of andere technische problemen.

 3. Intellectuele eigendom
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten, de packaging en alle herkenningstekens, met inbegrip van de grafische en visuele vormgeving, die verband houden met het product Papilocare, zijn volledig eigendom van Procare Health Iberia SL.

  Alle afbeeldingen, teksten en dragers vermeld op de website, met inbegrip van de logo’s en eventuele video’s, zijn (i) ofwel de intellectuele eigendom van Mithra Pharmaceuticals NV, (ii) ofwel heeft Mithra Pharmaceuticals NV de gebruiksrechten van hun inhoud gekocht, zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor de illustratieve foto’s die op Shutterstock werden aangekocht.

  Bijgevolg mogen de afbeeldingen, teksten en dragers vermeld op de website, met inbegrip van de logo’s en eventuele video’s, enkel door derden worden gebruikt voor private, niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden met vermelding van de bron. Elke commerciële of publicitaire reproductie van deze afbeeldingen, teksten, dragers, logo’s en eventuele video’s zonder voorafgaande toestemming van Mithra Pharmaceuticals NV, is strikt verboden en is vatbaar voor rechtsvervolging.

 5. Externe links
 6. Op de website staan links naar externe websites. Mithra Pharmaceuticals NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die externe websites en/of voor de praktijken van de eigenaar(s) van die websites.

 7. Contactpersoon
 8. De gebruikers van de website kunnen vragen stellen, problemen melden of voorstellen overmaken aan Mithra Pharmaceuticals NV door een e-mail te sturen naar webmaster@mithra.com.

 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 10. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Liège (Luik) bevoegd.

3. Cookies

De website bevat verschillende cookies. Een cookie is een tijdelijk bestandje dat in uw browser wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan een website. Via deze cookies hebben we statistisch inzicht in de bezoekfrequentie en kunnen we de gebruiker eenvoudiger laten navigeren.

Met de cookies die Mithra Pharmaceuticals NV gebruikt, kunnen gebruikers niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

De gebruiker kan de cookies op eender welk ogenblik uitschakelen of bestaande cookies verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen.

4. Privacy en gegevensbescherming

Mithra Pharmaceuticals NV respecteert de privacy van de gebruikers. Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook overeenkomstig alle daaruit voortvloeiende wetgevingen.

Mithra Pharmaceuticals NV kan persoonsgegevens verzamelen die de gebruiker ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld wanneer hij een contactformulier invult. Wanneer de gebruiker dit formulier invult, kan Mithra Pharmaceuticals NV hem de volgende informatie vragen: de naam, de voornaam, de leeftijd, het geslacht, het beroep, de geboortedatum, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres, de voorkeurstaal en het voorwerp van zijn aanvraag.

Mithra Pharmaceuticals NV kan eveneens bepaalde details van het bezoek van de gebruiker aan de website verzamelen, met name de bezochte pagina’s, de datum en het uur, de webbrowser, het IP-adres van de gebruiker, de domeinnaam enz.

De gebruiker mag te allen tijde zijn persoonsgegevens raadplegen, de juistheid ervan controleren, een correctie aanvragen of zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dataprivacy.officer@mithra.com.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden bewaard zolang dit nodig is voor de verwerking ervan en overeenkomstig de standaard duur van elke website.

Mithra Pharmaceuticals NV verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zouden misbruiken.

We behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de laatste versie steeds voorrang heeft op de vorige versie.